Αρχική Σελίδα Πρακτική Άσκηση

PostHeaderIcon Πρακτική Άσκηση

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ – ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ

  Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριων είναι εξάμηνη και αμειβόμενη και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων προγραμμάτων.

  Οι πληροφορίες που ακολουθούν, αφορούν την πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ

  Η αμοιβή των φοιτητών/τριων καθορίζεται από την αριθμ. Ε5/4825/16.06.86 απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Σύμφωνα με αυτήν, κάθε φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, πρέπει να αμείβεται με το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

  • Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι δύο (2). Για το χειμερινό εξάμηνο, αρχίζει την Οκτωβρίου και λήγει στις 31 Μαρτίου και για το εαρινό εξάμηνο, αρχίζει την Απριλίου και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει αναρτημένος πίνακας, ενδεικτικών εταιρειών στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις οποίες οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση.
  • Η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει σχέση με το αντικείμενο σπουδών, πραγματοποιείται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, σε επιχειρήσεις σχετικού αντικειμένου, σε τεχνικά γραφεία μελετών και κατασκευών, σε εργαστήρια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε κέντρα εφαρμοσμένης έρευνας και άλλους σχετικούς κλάδους εργασίας.
  • Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει:
   • Να βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών του.
   • Να έχει περάσει τα 10 από τα 14 μαθήματα ειδικότητας (Γ.Σ. πρ. 4η/12-11-13 θέμα 2ο) και
   • τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του.

  ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

  Α. Κάθε φοιτητής/τρια του τμήματος (και των δύο κατευθύνσεων) που πληροί τις προϋποθέσεις και επιθυμεί να ξεκινήσει την υλοποίηση της πρακτικής του/της άσκηση στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να ακολουθήσει τις κάτωθι ενέργειες:

  • Να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματός την αίτηση (Ε1)για πρακτική άσκηση, για μεν την πρώτη περίοδο (χειμερινό εξάμηνο) από την 1 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, για δε τη δεύτερη περίοδο (εαρινό εξάμηνο) από την 1 μέχρι τις 15 Μαρτίου, ώστε η γραμματεία σε εύλογο χρόνο, να εξετάσει το αίτημα και να εκδώσει τη βεβαίωση πρακτικής άσκηση.
  • Καλείται επίσης, να έρθει σε συνεννόηση με φορέα απασχόλησης και να λάβει την θετική του απάντηση (έντυπο Ε3) και αμέσως μετά,
  • Να συνάψει την ειδική σύμβαση απασχόλησης (Ε4, εις τριπλούν), με ημερομηνία έναρξης και λήξης, σε συνεννόησης με τον φορέα και εντός των παραπάνω προθεσμιών. Η σύμβαση μετά την υπογραφή της από τον/την φοιτητή/τρια και τον φορέα, αποστέλλεται στην γραμματεία του τμήματος, προς υπογραφή και από τον τελικό υπογράφων, Νόμιμο Εκπρόσωπο του τμήματος.
  • Μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση (Ε4), καλείται ο/η φοιτητής/τρια, να αποστείλει στη γραμματεία και τη βεβαίωση Αποδοχής από τον φορέα απασχόλησης (Ε3) καθώς και την Υπεύθυνη δήλωση για διασφάλιση δημόσιας υγείας (Ε2).
  • Η γραμματεία, επαναπροωθεί στον φορέα απασχόλησης ή στον/στην φοιτητή/τρια, με υπηρεσιακό σημείωμα, την υπογεγραμμένη σύμβαση, τη βεβαίωση πρακτικής άσκησης καθώς και το βιβλιάριο πρακτικής.  

  (Όλα τα έντυπα επισυνάπτονται παρακάτω και είναι προσβάσιμα στους φοιτητές)

  Σημείωση: Η διακίνηση των συμβάσεων και κάθε είδος εγγράφου, θα γίνεται από τον/την φοιτητή/τρια ή τον φορέα απασχόλησης και τη γραμματεία του τμήματος, ηλεκτρονικά ή και ταχυδρομικά.

  ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

  Α. Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια θεωρείται πως ολοκληρώνει την πρακτική του/της άσκηση όταν έχει   πραγματοποιήσει επιτυχώς, 6 μήνες ή 150 ημέρες απασχόλησης.

  Το επόμενο διάστημα μετά την ολοκλήρωση και όχι μεγαλύτερο των 40 ημερών, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος του, τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα:

  • Βεβαίωση επιτυχούς υλοποίησης πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από τον φορέα απασχόλησης
  • Ένσημα 6 μηνών απασχόλησης από τον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και
  • Βιβλιάριο πρακτικής άσκησης, υπογεγραμμένο από τον ίδιο, τον επόπτη του φορέα και σφραγισμένο από τον φορέα απασχόλησης.

  Β. Η γραμματεία ελέγχει τα παραληφθέντα έγγραφα, η επιτροπή πρακτικής άσκησης καθώς και ο Πρόεδρος του Τμήματος, εγκρίνουν και υπογράφουν για την επιτυχή λήξη της.

  Σημείωση: Η διακίνηση των παραπάνω εγγράφων γίνεται αποκλειστικά, από τον/την φοιτητή/τρια προς τη γραμματεία του τμήματος, ταχυδρομικά.

  Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριων μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω και άλλων προγραμμάτων.

  1. ERASMUS: Πρακτική άσκηση εκτός Ελλάδας, σε εταιρίες και πανεπιστήμια.
  2. ΕΣΠΑ: Πρακτική άσκηση εντός Ελλάδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

         Πληροφορίες: http://erasmus.teiemt.gr/index.php/el/

         Πληροφορίες: http://work.teiemt.gr/

  Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται για θέματα σχετικά με την πρακτική άσκηση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης κ. Αναστασία Λαζαρίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση lazaridoua@chem.ihu.gr

  ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

  Απαραίτητα Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

  (Κάντε κλικ για λήψη των εντύπων και εκτύπωση)

  Ε1. Αίτηση για Πρακτική Άσκηση

  Ε2. Υπεύθυνη δήλωση για τήρηση κανόνων διασφάλισης της δημόσιας υγείας

  Ε3. Βεβαίωση Αποδοχής φορέα απασχόλησης

  Ε4. Ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης (εις τριπλούν)

 

Περισσότερα Άρθρα...